Mode:  
תנאי שימוש

 

 הסכם בין המשתמש לבין אקס-צנגנט.קום ישראל 2007 בע"מ, מפעילת אתר אקסצ'ינג'נט אשר נמצא בכתובת

  www.ex-changenet.co.il (להלן: "אקסצ'ינג'נט")

1.       תנאי השימוש באקסצ'ינג'נט מסדירים את היחסים בין מפעיל אתר אקסצ'ינג'נט (להלן: "מפעיל האתר") לבין כל אדם שיעשה שימוש באקסצ'ינג'נט. לפיכך, אדם שיבצע פעולה כלשהי באקסצ'ינג'נט ו/או יעשה שימוש כלשהו במידע מכל סוג שקיים באקסצ'ינג'נט או מידע שהשיגו באמצעות אקסצ'ינג'נט (להלן: "משתמש") ייחשב כמי שמצהיר כי קרא את תנאי השימוש והינו מודע ומסכים לתנאי השימוש באקסצ'ינג'נט.

2.       אתר האינטרנט של אקסצ'ינג'נט אשר מופעל בכתובת www.ex-changenet.co.il (להלן : "אתר אינטרנט זה "( נועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר

קשר מהיר
*חובה