Mode:  
כל הזכויות שמורות
הכותרת הינה לנוחיות בלבד ואין לייחס לה משמעות אחרת.
 
זכויות יוצרים וסמלים מסחריים
 
1.       כל התכנים המופיעים באתר אינטרנט זה כפופים לזכויות יוצרים של אקסצ'ינג'נט ו/או ספקיה,וכן שמות אחרים של מוצריו/או שירותי אקסצ'ינג'נט הנזכרים במסמך זה הנם סמלים מסחריים, או סמלים מסחריים רשומים, של חברת אקסצ'ינג'נט. שמות של חברות ומוצרים אחרים הנזכרים במסמך הנם סמלים מסחריים של בעליהם השונים.
 
2.    ידוע לך כי תוכן, לרבות טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או  במידע מסחרי שהוצע לך ע"י אקסצ'ינג'נט או ספקיה (להלן: "המידע"), מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקים;  אשר על כן , תהא רשאי להשתמש במידע אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של מציע השירות או המפרסם. אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של מציע השירות או המפרסם, פרט לשימוש המותר עפ"י החוק. אתה מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת כל תוכנה של השירות מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.
הכותרת הינה לנוחיות בלבד ואין לייחס לה משמעות אחרת.
 
זכויות יוצרים וסמלים מסחריים
 
1.       כל התכנים המופיעים באתר אינטרנט זה כפופים לזכויות יוצרים של אקסצ'ינג'נט ו/או ספקיה,וכן שמות אחרים של מוצריו/או שירותי אקסצ'ינג'נט הנזכרים במסמך זה הנם סמלים מסחריים, או סמלים מסחריים רשומים, של חברת אקסצ'ינג'נט. שמות של חברות ומוצרים אחרים הנזכרים במסמך הנם סמלים מסחריים של בעליהם השונים.
 
2.    ידוע לך כי תוכן, לרבות טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או  במידע מסחרי שהוצע לך ע"י אקסצ'ינג'נט או ספקיה (להלן: "המידע"), מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקים;  אשר על כן , תהא רשאי להשתמש במידע אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של מציע השירות או המפרסם. אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של מציע השירות או המפרסם, פרט לשימוש המותר עפ"י החוק. אתה מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת כל תוכנה של השירות מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.
קשר מהיר
*חובה