Mode:  
תנאי שימוש

 

 הסכם בין המשתמש לבין אקס-צנגנט.קום ישראל 2007 בע"מ, מפעילת אתר אקסצ'ינג'נט אשר נמצא בכתובת

  www.ex-changenet.co.il (להלן: "אקסצ'ינג'נט")

1.       תנאי השימוש באקסצ'ינג'נט מסדירים את היחסים בין מפעיל אתר אקסצ'ינג'נט (להלן: "מפעיל האתר") לבין כל אדם שיעשה שימוש באקסצ'ינג'נט. לפיכך, אדם שיבצע פעולה כלשהי באקסצ'ינג'נט ו/או יעשה שימוש כלשהו במידע מכל סוג שקיים באקסצ'ינג'נט או מידע שהשיגו באמצעות אקסצ'ינג'נט (להלן: "משתמש") ייחשב כמי שמצהיר כי קרא את תנאי השימוש והינו מודע ומסכים לתנאי השימוש באקסצ'ינג'נט.

2.       אתר האינטרנט של אקסצ'ינג'נט אשר מופעל בכתובת www.ex-changenet.co.il (להלן : "אתר אינטרנט זה "( נועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר

 

 הסכם בין המשתמש לבין אקס-צנגנט.קום ישראל 2007 בע"מ, מפעילת אתר אקסצ'ינג'נט אשר נמצא בכתובת

  www.ex-changenet.co.il (להלן: "אקסצ'ינג'נט")

1.       תנאי השימוש באקסצ'ינג'נט מסדירים את היחסים בין מפעיל אתר אקסצ'ינג'נט (להלן: "מפעיל האתר") לבין כל אדם שיעשה שימוש באקסצ'ינג'נט. לפיכך, אדם שיבצע פעולה כלשהי באקסצ'ינג'נט ו/או יעשה שימוש כלשהו במידע מכל סוג שקיים באקסצ'ינג'נט או מידע שהשיגו באמצעות אקסצ'ינג'נט (להלן: "משתמש") ייחשב כמי שמצהיר כי קרא את תנאי השימוש והינו מודע ומסכים לתנאי השימוש באקסצ'ינג'נט.

2.       אתר האינטרנט של אקסצ'ינג'נט אשר מופעל בכתובת www.ex-changenet.co.il (להלן : "אתר אינטרנט זה "( נועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר

קשר מהיר
*חובה